Az egyik legfontosabb 2019. január 1-től bevezetett változás a gyermekek otthongondozási díja, azaz a GYOD. (A többi változásról külön bejegyzésben írok majd.)

Az ellátás az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápoló vér szerinti és örökbefogadó szülők számára biztosít támogatást és az ápolt gyermek életkorától függetlenül megállapítható.

Első körben azoknál, akiknél 2018. december 31-én a gyermekére tekintettel ápolási díjra való jogosultsága állt fenn, a járási hivatal hivatalból, a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül megállapítja a GYOD-ra való jogosultságát. Ezután a hivatal 2019. július 1-je és december 31-e között -illetve bizonyos esetekben később- felülvizsgálja majd az automatikusan megállapított jogosultságokat, ezt érdemes tudni.

Milyen mértékű a gyermekek otthongondozási díja?

A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a 2019. évben bruttó 100.000,- forint. Egyazon gyermekre tekintettel csak egy szülő számára állapítható meg a gyermekek otthongondozási díja. Ha a szülő több olyan gyermekéről is gondoskodik, akire tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága megállapítható lenne, akkor havi bruttó 150.000,- Ft ellátásra lesz jogosult.

Mennyi az ellátás összege, ha az igénylő személy más rendszeres pénzellátásban pl. nyugellátásban részesül?

Főszabályként a gyermekek otthongondozási díjának havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a fent említett összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete.

Fontos tudni, hogy a korábbiaktól eltérően a GYOD időtartama szolgálati időnek minősül, ezért az az ellátás után nyugdíjjárulékot vagy magán-nyugdíjpénztári tagdíjat kell fizetni.

Ki jogosult a gyermekek otthongondozási díjára?

A gyermek életkorától függetlenül a gyermekek otthongondozási díjára jogosult az a  szülő, aki

  • a súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről, vagy
  • a tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik.

Az önellátásra való képtelenség megállapításának szempontrendszerét a 63/2006. III. 27. Korm. rend. 1. sz. melléklete tartalmazza.

Tartósan beteg az a gyermek, akinek egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.

 Mely esetben nem jogosult a szülő a gyermek otthongondozási díjára?

A korábbi szabályozásban felsoroltakon túl, az alábbi esetekben sem jogosult a szülő a GYOD-ra:

Ha a gyermek szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója; vagy keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.

Biztosításban töltött időnek minősül-e a gyermekek otthongondozási díja folyósításának ideje?

Az ellátás folyósításának ideje nem minősül biztosításban töltött időnek (de szolgálati időnek igen!), de a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának  megállapításakor az ellátás folyósításának idejét az előzetes biztosítási időbe be kell számítani. E rendelkezés értelmében betegség esetén a gyermekek otthongondozási díjában részesülő személy is jogosult lehet a megváltozott munkaképességű személyek ellátására.

A gyermekek otthongondozási díjának igénylése

Az eljárás kérelemre indul, a kérelmet az arra rendszeresített kérelemnyomtatványon kell benyújtani

  •  a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál,
  •  a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint
  •  a kormányablaknál.

A GYOD-ra való jogosultság megállapítása során szakértői vizsgálat történik, mely az ápolt gyermek önellátásra való képtelenségét vizsgálja. Az önellátási képesség mértékének megállapítására irányuló vizsgálatot

–    6 év alatti ápolt személy esetén a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok igazolás kiadására jogosult szakorvos igazolja,

–    6 év feletti ápolt esetén legalább középfokú iskolai végzettséggel, valamint egészségügyi szakképesítéssel rendelkező, az egészségügyi ágazatban vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátáshoz kapcsolódóan legalább öt év szakmai tapasztalattal rendelkező személy végzi el. A vizsgálatot végző személy az ápolás helyszínén történő vizsgálat időpontjáról az ápolást végző személyt a vizsgálat lefolytatását legalább öt nappal megelőzően értesíti.

Milyen iratokat kell a kérelemhez mellékelni?

A gyermekek otthongondozási díja iránti kérelemhez mellékelni kell:

–    hat év alatti ápolt gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlékra jogosító igazolás kiállítására is jogosult szakorvos szakorvosi véleményét az ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg állapotáról, illetve önellátási képességének mértékéről,

–    hatodik életévét betöltött ápolt gyermek esetén a háziorvos vagy házi gyermekorvos (háziorvos) igazolását arról, hogy az ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, és

–    oktatási intézmény (óvoda, köznevelési, felsőoktatási intézmény) esetén az intézmény vezetőjének igazolását az intézményben való tartózkodás időtartamáról.

Kérjen személyre szóló tanácsadást:

Tanácsadás

Kövesse a blogot:
error